ชื่อ - สกุล สถานะ ตำแหน่ง

รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์

ประธานกรรมการ คณบดี
ดร.กุลจรี ตันตยกุล กรรมการ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ กรรมการ  
ดร.กาญจนา เหล่าเส็น กรรมการ  
ดร.อดิศักดิ์ อินทนา กรรมการ  
อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ กรรมการ  
ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ กรรมการและผู้จัดการกองทุน รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ
นางสาววรนุช ญาณศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน