ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง

รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์

ประธานกรรมการ
ดร. ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ กรรมการ
ดร. นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ กรรมการ
อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ กรรมการ
อาจารย์มนชนก ทองเทพ กรรมการ
ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ กรรมการและผู้จัดการกองทุน
นางสาววรนุช ญาณศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน