ชื่อ - สกุล สถานะ ตำแหน่ง
รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ประธานกรรมการ คณบดี
ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองประธานกรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ
ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ กรรมการ
ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร กรรมการ
ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต กรรมการ
ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ กรรมการ
ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ กรรมการ
ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง กรรมการและเลขานุการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ
นางสาววรนุช ญาณศักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ