ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์ กรรมการ
ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร กรรมการ
ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต กรรมการ
ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ กรรมการ
ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ กรรมการ
ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง กรรมการและเลขานุการ
นางสาววรนุช ญาณศักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ