ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์

แนวปฏิบัติการจัดทำเล่มวิทยานิพนธ์ การจัดทำเล่มโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

รูปแบบในการเขียนเอกสารอ้างอิง

แนวปฏิบัติการสอบวิทยานิพนธ์

แนวปฏิบัติการขอเปลี่ยนแปลงชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์

แนวปฏิบัติการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายระดับบัณฑิตศึกษา

แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย สำหรับการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ

การยื่นสอบวิทยานิพนธ์

การยื่นสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

คู่มือนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มข้อมูลในการเชิญผู้ทรงภายนอก

ตำแหน่งต่าง ๆ ในแบบฟอร์ม

.

.

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการศึกษา

  แบบฟอร์ม บว.

บว. 1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

บว. 1/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก/อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

บว. 2 แบบขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์

บว. 2/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อ/โครงร่างวิทยานิพนธ์

บว. 3 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

บว. 3/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

บว. 4 แบบขอสอบวิทยานิพนธ์

บว. 4/1 ข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

บว. 4/2 แบบขอเปลี่ยนแปลงวันสอบวิทยานิพนธ์

บว.5/3 แบบประเมินคุณภาพของผลงานจากวิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะเป็นนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์

บว. 6 แบบตรวจสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บว. 8 แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

บว. 14 รายงานต้นฉบับแสดงผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานการเขียนทางวิชาการ (Originality Report)

.

  แบบฟอร์ม บศ.

บศ. 1 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

บศ. 1/1 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

บศ. 2/2 ใบแจ้งผลการแก้ไขปรับปรุงโครงร่างวิทยานิพนธ์

บศ. 3 แบบขอเปลี่ยนแปลงวันสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

บศ. 4/1 แบบขอส่งนิพนธ์ต้นฉบับจากผลงานวิทยานิพนธ์

บศ. 5 ใบแจ้งผลการแก้ไขวิทยานิพนธ์

.

  แบบฟอร์มคำร้อง

คำร้อง 1/3 คำร้องทั่วไป

คำร้อง 1/3 คำร้องทั่วไป (สอบวิทยานิพนธ์)

คำร้อง 1/5 คำร้องทั่วไป

คำร้อง 5 คำร้องการยื่นผลความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา

.

.

แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชา

 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

 ทุนบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

Graduate Study Forms

Position in form

 GS Forms

GS. 1 Request for Advisor and Co-advisor Appointment GS. 1/1 Request for Change of Advisor and/or Co-advisor GS. 2 Request for Thesis Proposal Approval GS. 2/1 Request for Thesis Proposal Amendment GS. 3 Request for Appointment of Thesis Examination Committee GS. 3/1 Request for Change of Thesis Examination Committee GS. 4 Request for Thesis Examination GS. 4/1 The Information of Publication of Thesis GS. 4/2 Request for Change of Thesis Examination Date GS 5/3 Form for Evaluating Quality of Thesis Involving Innovations or Creative Works GS. 6 Thesis Format Correction Form GS. 8 Request for Thesis Submission GS. 14 Originality Report (Submission with thesis and manuscript or publication) .

 BS Forms

BS. 1 Request for Appointment of Thesis Proposal Examination Committee BS. 1/1 Request for Change of Thesis Proposal Examination Committee BS. 2/2 Report on Thesis Proposal Edit BS. 3 Request for Change of Thesis Proposal Examination Date BS. 4/1 Request for submit manuscript of thesis BS. 5 Report on Thesis Edit .

 RF Forms

RF. 1/3 General Request Form RF. 1/3 General Request Form (thesis exam) RF. 1/5 General Request Form RF5 Form: Submission of English language proficiency for graduation .

.

Graduate School Dissertation Funding for Thesis