กิจกรรม เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Enlightenment

 

กิจกรรม เปิดประสบการณ์เศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Enlightenment

 

กิจกรรมอบรมความรู้ด้านนวัตกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจและแข่งขันเกมจำลองธุรกิจ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมอบรมความรู้พื้นฐาน อบรมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล และการวางแผนบริหารทรัพยากรองค์กร หากเรียนจบครบตามกิจกรรมสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตสะสมในหลักสูตรของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ได้

 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
  2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ภาคการศึกษาปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 2.25

 

ข้อกำหนดของผู้สมัครแข่งขัน

  1. ผู้เข้าแข่งขันต้องอยู่ในสถานะกำลังศึกษาในระดับมัธยมปลายสายสามัญตั้งแต่มัธยมชั้นปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน
  2. เก็บค่าลงทะเบียนอบรม (อาหารกลางวันและอาหารว่าง) คนละ 300 บาท
  3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  4. ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม

 

ช่องทางการสมัคร: https://bit.ly/3hKidh3
ประกาศรายชื่อ: https://bit.ly/2ZSWH3v
หมดเขตรับสมัครวันที่ 14 ตุลาคม 2563 17 ตุลาคม 2563 ( ขยายเวลา ) เท่านั้น!!!!!

 

การชำระค่าลงทะเบียน

หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 15 ตุลาคม 2563  18 ตุลาคม 2563 ( ขยายเวลา )
ผู้เข้าแข่งขันต้องชำระค่าลงทะเบียนด้วยวิธีโอนเงิน 300 บาท/คน มาที่

ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่บัญชี : 857-2-00562-3 ประเภท : ออมทรัพย์

 

หลังจากโอนเงิน ให้ผู้เข้าแข่งขันถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าร่วม และ ชื่อโรงเรียน
ส่งมาที่ E-mail : saowanee.p @phuket.psu.ac.th
ระบุหัวข้อ “หลักฐานโอนเงิน Digital Economy Enlightenment”
*หมายเหตุ: ส่งหลักฐานการโอนเงิน ตั้งแต่วันที่ 15-18 ตุลาคม 2563 18-20 ตุลาคม 2563

 

ตารางเรียนออนไลน์:  https://bit.ly/2TaNCPG

การเข้าเรียน/ทำกิจกรรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom :  https://bit.ly/3m29clK

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาผ่านระบบ PSU MOOC :  https://bit.ly/3jhzsXI

คู่มือการเข้าเรียนและทำกิจกรรมออนไลน์ :  https://bit.ly/3jaHlhH