กิจกรรม CoC E-Camp

 

กิจกรรม CoC E-Camp

 

     กิจกรรมของค่าย E-Camp ประกอบด้วยการบรรยาย การทำกิจกรรมในห้องเรียน และการทดลองปฎิบัติจริง เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีทางวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รู้จักอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ การต่อวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และการประยุกต์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดทำโครงงาน

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6

 

การสมัครและชำระค่าลงทะเบียน

เปิดรับสมัครและชำระค่าลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 6 พฤศจิกายน 2563

ผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียนด้วยวิธีโอนเงิน 700 บาท/คน มาที่

 

ธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่บัญชี : 857-2-00562-3 ประเภท : ออมทรัพย์

หลังจากโอนเงิน ให้ผู้เข้าแข่งขันถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าร่วม และ ชื่อโรงเรียน
ส่งมาที่  E-mail : suwapat.j@phuket.psu.ac.th
ระบุหัวข้อ “หลักฐานโอนเงิน CoC E-Camp
 *หมายเหตุ: ส่งหลักฐานการโอนเงิน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 6 พฤศิจกายน 2563

 

ช่องทางการสมัคร: https://bit.ly/33QTkwt

ประกาศรายชื่อ: shorturl.at/egnCD

หมดเขตรับสมัครวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น!!!!