โครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง(โควตาภูมิภาค) (TCAS2 /64)