นักศึกษา ป.โท CoC ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Thailand ICT Award 2020

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564  ที่ผ่านมา นาย นราทร บุญเปี่ยม ชั้นปีที่ 1 และนาย ธนากร ก้าโหรด ชั้นปีที่ 2  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน Thailand ICT Award 2020 ภายใต้แนวคิด Digitalization For New Normal 2020  เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ ต่อยอดเครือข่ายทางธุรกิจและเทคโนโลยี รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจัดโดย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ในผลงาน PSU Coin โดยมี ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการ PSU Coin เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นจากการนำความรู้เรื่องเครือข่าย Blockchain มาใช้ ซึ่งถูกออกแบบเป็นเหรียญ Cryptocurrency เพื่อเข้ามาเพิ่มแรงจูงใจให้นักศึกษา สามารถนำเหรียญ PSU Coin ไปเป็นคูปองช่วยลดราคาสินค้า ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  และ ในอนาคต จะนำเหรียญ PSU Coin ไปใช้ในการโหวตเลือก นายกองค์การ และ สภานักศึกษา เพราะ PSU Coin ทำงานอยู่บนเครือข่าย Blockchain ที่มีความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบได้ เป็นต้น ซึ่งการที่จะได้ PSU Coin นั้น นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

สำหรับ PSU Coin เป็นผลงานของนักศึกษา ภายใต้การดูแลจากทีมวิจัย Block วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต   ท่านใดที่สนใจติดตามผลงานเกี่ยวกับ Blockchain สามารถติดตามผลงานได้ที่ https://block.phuket.psu.ac.th/

PSU Coin:   https://www.youtube.com/watch?v=KukKWW6X82s

PSU Coin(slides) : shorturl.at/bvKN2

 

master, coc, computer, phuket