CoC จัดบริการวิชาการให้แก่ ร.ร.สภาราชินี จ.ตรัง

CoC ให้การอบรมโครงการ “เพาะกล้าคนเก่งด้านเทคโนโลยี โดยการเรียนรู้ Advanced Scratch Games” แก่สภาราชินี จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ให้การอบรมโครงการ “เพาะกล้าคนเก่งด้านเทคโนโลยี โดยการเรียนรู้ Advanced Scratch Games” แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โดยมีวิทยากรคือ ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ และ คุณธนากร ก้าโหรด  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้การใช้งาน Scratch ในเชิงลึกและ ฝึกทักษะการแก้ปัญหาจากโจทย์ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ