วิชาวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ CoC ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 13 Best Practice ของ ม.อ.

รายวิชาวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electric Circuits and Electronics) โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมดิจิทัล วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 13 Best Practice ของ ม.สงขลานครินทร์ “ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้สมัครขอรับทุน ACU Project เพื่อจัดทำ Online Course และนำไปเผยแพร่เป็น ACU MOOC ของประเทศเกาหลี” (โดยเผยแพร่ในภาษาอังกฤษและภาษามาเลเซีย)
ท่านที่สนใจ สามารถเข้าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://computing.psu.ac.th/th/11556/