โครงการโควตาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ MOU ( TCAS 65 1/1 และ 1/2)

** สอบถามรายละเอียดเพิมเติม: คุณคุณอรวรรณ ประตูใหญ่

0 7627 6045 (งานรับนักศึกษา)
0 7627 6046
orawan.pr@phuket.psu.ac.th
www.computing.psu.ac.th
FB: College of Computing, psu phuket campus