ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง ผ่านทดสอบในหลักสูตร CCNP Enterprise Core Networking (ENCOR) ครั้งที่ 1 สำหรับผู้สอน Cisco Networking Academy Program จัดโดย คณะ IT, KMITL

ระหว่างวันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง  อาจารย์ประจำหลักสูตรการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและผ่านการทดสอบให้เป็นผู้สอนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นกลางตามโปรแกรมในหลักสูตร CCNP Enterprise Core Networking (ENCOR) ครั้งที่ 1 สำหรับผู้สอน Cisco Networking Academy Program จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, KMITL  ในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ โดยมีการอบรมและสอบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex 

 ซึ่งเป็นการจัดอบรมให้เฉพาะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสมาชิกของโครงการ CNAP เท่านั้น ในหลักสูตรดังกล่าว ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง จะได้นำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา Computer Networks and Management และ Advanced Networks ซึ่งเป็นรายวิชาของสาขาวิศวกรรมดิจิทัล (นานาชาติ) ต่อไป