ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓)