อาจารย์ CoC ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อ Introduction to Blockchain and Cryptocurrency World

 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Introduction to Blockchain and Cryptocurrency World ให้แก่ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บุคคลภายนอกที่สนใจ ผ่านระบบออนไลน์


Asst. Prof. Warodom Werapun gave a special lecture on the topic of “Introduction to Blockchain and Cryptocurrency World”

On October 16, 2021, Asst. Prof. Warodom Werapun, a lecturer of the College of Computing, gave an online special lecture on the topic of “Introduction Blockchain and Cryptocurrency World” for students in Chemical Engineering, Silpakorn University as well as the general public.