นักศึกษา CoC ได้รับคัดเลือกเป็น “เยาวชนดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564”

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา นายเตชิษฏ์ ฉวีวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับการพิจารณาและคัดเลือกจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเป็น “เยาวชนดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564” โดยได้รับเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต


College of Computing Student selected as “2021 Phuket’s Outstanding Youth of the Year”

On September 29, 2021, Mr. Taychid Chaviwong, a student in the Information Technology program of College of Computing, Prince of Songkla University Phuket Campus, was selected by the National Council on Social Welfare of Thailand as “2021 Phuket’s Outstanding Youth of the Year” and received the award from the Governor of Phuket Province.