ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา CoC-PSU ที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติ NCIT 2021

ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ The 13th National Conference on Information Technology (NCIT 2021) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในที่ประชุม มีดังนี้

ชื่องานวิจัย: การวิเคราะห์และออกแบบระบบช่วยเหลือผู้ประกอบการสำหรับการวิจัยตลาดโดยใช้การวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้บริโภค (Analysis and Design of Entrepreneur Support System for Market Research Using Consumer Sentiment Analysis)

นักวิจัย: นายรัชชานนท์ เจียมจำนงค์, นายพงศธร เสียมศักดิ์,  และ ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ


Congratulations to students of the College of Computing, PSU Phuket who have been invited to present their academic work at NCIT 2021

On 28-29 October 2021, undergraduate students of College of Computing, Prince of Songkla University, Phuket Campus presented their research at the 13th National Conference on Information Technology (NCIT 2021) at King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok. The research’s title was as follows:

Analysis and Design of Entrepreneur Support System for Market Research Using Consumer Sentiment Analysis

The researchers: Mr. Ratchanon Jiamjamnong, Mr. Pongsatorn Siamsak, and Asst. Prof. Dr. Nattapong Tongtep.