กลุ่มนักศึกษา CoC-PSU จัดกิจกรรมอาสา “สื่อใจถึงใจ”

ระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาขตภูเก็ต CoC Student Volunteer ได้จัดกิจกรรม “สื่อใจถึงใจ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจ มาร่วมส่งมอบกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเผชิญกับความเครียดหรือต้องการกำลังใจ ผ่านภาพและข้อความในช่องทาง Instagram Story และ Facebook Story พร้อมจัดทำคลิปวิดีโอรวมพลังใจเพื่อส่งต่อกำลังใจในช่องทางต่าง ๆ

กิจกรรมอาสา “สื่อใจถึงใจ” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ V-Share  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่จัดโดยกลุ่มนักศึกษาอาสาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (CoC Student Volunteer)  ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนประเภทที่ 2 ทุนคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  ภายใต้แนวคิด “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามและเข้าร่วมกิจกรรมอาสา ได้ที่ Facebook Fanpage: CoC Student Volunteer PSU Phuket


CoC-PSU Student Volunteer Group organized volunteer activity “Heart to Heart”

During October 20-24, 2021, a group of CoC Student Volunteers organized “Heart to Heart” activity, the activity that invited students and everyone to give and share texts, pictures, and short clips for encouragement to other people using the online social medias like Instagram and Facebook Stories.

“Heart to Heart”  activity is a part of  the V-Share volunteering project, organized by the College of Computing Student Volunteer Group, under the concept “Our soul is for the benefit of mankind”.