กลุ่มนักศึกษา CoC-PSU จัดกิจกรรมอาสา “อาสาพาไปรู้”

ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาอาสาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม “อาสาพาไปรู้” ซึ่งเป็นกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ในการออกแบบสื่อกราฟิกเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความเครียดและเสริมสร้างกำลังใจและเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมเรียนรู้และแบ่งปันให้กับผู้อื่น ได้จากช่องทาง Facebook Fanpage: CoC Student Volunteer PSU Phuket และ Instagram: coc_studentvolunteer

กิจกรรมอาสา “อาสาพาไปรู้” เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ V-Share  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่จัดโดยกลุ่มนักศึกษาอาสาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ (CoC Student Volunteer)  ซึ่งเป็นนักศึกษาทุนประเภทที่ 2 ทุนคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  ภายใต้แนวคิด “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” 


CoC-PSU Student Volunteer Group organized volunteer activity “V Want You to Know”

During 27 October 27 – 7 November, 2021, a group of CoC Student Volunteers, Prince of Songkla University Phuket Campus organized the “V Want You to Know” charity campaign. The purpose of this activity is to let participants learn how to create graphics about stress management and encouragement enhancement. The designed graphics are published through online social media channels. More details, visit Facebook Fanpage: CoC Student Volunteer PSU Phuket and Instagram: coc_studentvolunteer.

“V Want You to Know”  activity is a part of  the V-Share volunteering project, organized by the College of Computing Student Volunteer Group, under the concept “Our soul is for the benefit of mankind”.