ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)