ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CoC-Say Goodbye