CoC-PSU ร่วมจัดงานสัมมนากลุ่มความร่วมมือของนักวิจัยในเอเชียภายใต้ชื่องาน The 1st Consortium of Asian Researchers on Computing  

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมจัดงานสัมมนากลุ่มความร่วมมือของนักวิจัยในภูมิภาคเอเชียภายใต้ชื่องาน The 1st Consortium of Asian Researchers on Computing การสัมมนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานเพื่อการสร้างเครือข่ายนักวิจัยที่สนใจงานวิจัยด้าน Computing และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge sharing) ระหว่างนักวิจัย สำหรับรูปแบบการจัดงานครั้งนี้มีการนำเสนอหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้าน Computing การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ซึ่งมีนักวิจัยและผู้สนใจร่วมงานนี้มากกว่า 40  คน โดยมีนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในระดับเอเชียเข้าร่วมงาน อาทิ National University of Singapore และ University of Malaya


CoC-PSU held The 1st Consortium of Asian Researchers on Computing, a collaborative seminar for researchers in Asia

On May 27, 2022, the College of Computing, Prince of Songkla University held The 1st Consortium of Asian Researchers on Computing, a collaborative seminar for researchers in Asia to create a network of researchers who are interested in computing research and provide a venue for knowledge sharing between researchers. During the event, researchers presented their research related to computing, and a panel was held where Thai and international researchers exchanged their research experiences. The event was held in both online and on-site format. More than 40 researchers participated in the event, including researchers from well-known educational institutions in Asia such as National University of Singapore and University of Malaya.