ห้องและพื้นที่ให้บริการสำหรับนักศึกษา CoC

ทั้งนี้ หากนักศึกษามีความประสงค์จะใช้ห้องต่าง ๆ นอกเหนือจากวันและเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่คุณ ภควัต ทองบุญ ห้อง 6114 หรืออีเมล pakkawat.t@phuket.psu.ac.th