วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐยา แช่มธิติกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จาก Corporate Management Major,
School of Business Administration
South China University of Technology, China