คณบดี CoC-PSU ได้รับเชิญบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความท้าทายและแนวทางการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในยุคดิจิทัล”

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ในรูปแบบการสัมมนาให้ความรู้พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ความท้าทายและแนวทางการพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุมโรงแรม Novotel Phuket Vintage Park Resort จังหวัดภูเก็ต