นักวิจัย  AI-TaSI ม.อ.ภูเก็ต ได้รับอนุมัติงบประมาณการวิจัย จำนวนเงิน 2,500,000 บาท ในโครงการวิจัย “การใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์”

ดร.กาญจนา เหล่าเส็น และ ดร.อดิศักดิ์ อินทนา นักวิจัยจากศูนย์สารสนเทศศาสตร์บริการและท่องเที่ยวอัจฉริยะอันดามัน (Andaman Intelligent Tourism and Service Informatics Center: AI-TaSI) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และ ดร.ณสิทธิ์ เหล่าเส็น นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้รับงบประมาณการวิจัยจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ในโครงการวิจัย “การใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์” จาก บริษัท ไซบอร์โท จำกัด โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์และสร้างฐานข้อมูลในการจัดเก็บเพื่อการค้นหาและนำมาใช้ประโยชน์อย่างฉลาด ในโครงการวิจัยนี้ ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาษาธรรมชาติเข้ามาประมวลผล และประยุกต์ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในการพัฒนาระบบอัจฉริยะ