ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กาญจนา ทองกลิ่น

 

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กาญจนา ทองกลิ่น
ผ่านการประเมินเข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระดับดรุณาจารย์ (Fellow Teacher)
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560 เป็นต้นไป