CoC-NEWSLETTER VOL.001 “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ปี 59

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ แซ่อ๋าง สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตรรางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวัฒน์ แซ่อ๋าง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4 รหัสนักศึกษา 5730213026 ได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตร รางวัล “นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2559 จากรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ ประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ในการประชุมวิชาการระดับประเทศไทย NCIT2017 และการประชุมวิชาการนานาชาติ InCIT2017 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้นักศึกษาตามมติของสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่นำความรู้ความสามารถทางด้าน IT ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสำคัญ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นักศึกษาที่ได้รับรางวัลดังกล่าวมีทั้งหมด 19 คน จาก 19 สถาบันทั่วประเทศ  โดยหนึ่งในนั้นเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และเป็นนักศึกษาเพียงคนเดียวจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์