CoC-NEWSLETTER VOL.004 นักศึกษาสอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ITPE

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ของ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ. ภูเก็ต ที่สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ครั้งที่ 2/2560

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) ได้ดำเนินการจัดสอบและประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที  ครั้งที่ 2/2560 รอบเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งในการสอบวัดความรู้ระดับที่ 1 Information Technology Passport Examination (IP) นั้น มีผู้เข้าสอบในประเทศไทย จำนวน 814 คน สอบผ่านจำนวน 273 คน (คิดเป็นจำนวนผู้สอบผ่านร้อยละ 33.53) และในจำนวนผู้ที่สอบผ่านดังกล่าว มีนักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 คน ได้แก่
นายกฤช หนูเกตุ  นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และนายธันวา ดาวกระจ่าง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับการสอบวัดความรู้ระดับที่ 2 Fundamental Information Technology Engineers Examination (FE) มีผู้เข้าสอบในประเทศไทย จำนวน 43 คน สอบผ่านจำนวน 6 คน (คิดเป็นจำนวนผู้สอบผ่านร้อยละ 13.95) และในจำนวนผู้ที่สอบผ่านดังกล่าว มีนักศึกษาของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน คือ นายศุภโชค หนูปาน นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที หรือ Information Technology Professionals Examination: ITPE ได้ร่วมมือกันระหว่างกลุ่มภาคี 7 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เมียนม่า มองโกเลีย และประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Information Technology Professionals Examination Council: ITPEC  ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวฯ เป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค   โดยจะร่วมกันจัดสอบเพื่อวัดระดับความรู้และทักษะพื้นฐานด้านไอทีแบบไม่อิงผลิตภัณฑ์ใด ๆ การสอบนี้เหมาะสำหรับชาวไอที นักวิเคราะห์ทุกสาขา นักวิชาการ ที่สนใจสอบเทียบความรู้ด้านไอทีของตนเอง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.nstdaacademy.com/webnsa/index.php/about-itpe