เชิญชวนนักศึกษาเข้าฟังบรรยายเรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนาคตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 

เชิญชวนนักศึกษาเข้าฟังกิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนาคตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”
จัดโดย มูลนิธิอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน

ในวันอาทิตย์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคาร 5 วิทยาเขตภูเก็ต 
เวลา 08.00-12.00 น.