ขยายเวลาส่งผลงาน ออกแบบตราสัญลักษณ์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 

#ขยายเวลาส่งผลงาน ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561
#ประกาศรางวัล 19 มีนาคม 2561

 

ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
.
✏️ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
ร่วมส่งผลงาน #ออกแบบตราสัญลักษณ์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ เข้าประกวด
.
? #ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท
.
 #เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ email: coc@phuket.psu.ac.th
.
? #ประกาศผลการตัดสิน
ทางเว็บไซต์ http://www.computing.psu.ac.th
วันที่ 19 มีนาคม 2561
.
? ข้อกำหนด
1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุและจำนวนผลงานที่ส่ง
2. ตราสัญลักษณ์ (logo) ต้องมีสี Dark Turquoise รหัสสี #33C0CA และสี Fire Brick Red รหัสสี #B52324 ในโหมดสี RGB
3. ตราสัญลักษณ์ (logo) ต้องมีความทันสมัย สวยงาม ชัดเจน และมีเอกลักษณ์
4. ตราสัญลักษณ์ (logo) ต้องแสดงถึงอัตลักษณ์ของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
5. ตราสัญลักษณ์ (logo) ต้องประกอบไปด้วยข้อความ “CoC” (ซีตัวใหญ่ โอตัวเล็ก และ ซีตัวใหญ่)
6. ตราสัญลักษณ์ (logo) จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ “สร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัยพัฒนา และการเป็นผู้ประกอบการสำหรับประเทศและโลกในศตวรรษที่ 21” หรือ “Creating Innovative Education, R&D and Entrepreneurship to serve the Nation and the World in the 21st Century”