CoC-NEWSLETTER VOL.014 สอบสัมภาษณ์โควตา 14 จ.ภาคใต้ (TCAS 1/2)

สอบสัมภาษณ์ โครงการรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ จากนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ปีการศึกษา 2561 (รอบ TCAS 1/2)

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดสอบสัมภาษณ์ โครงการรับสมัครนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ จากนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์  วิทยาเขตภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์ รักษาการในตำแหน่งรองคณดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักเรียนที่ผ่านเข้าสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ พร้อมทั้งมีอาจารย์ผู้จัดการหลักสูตรทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ ดร.นวนล ธีระอัมพรพันธุ์ อาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์ และดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต มาบอกเล่าถึงการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ และแต่ละสาขาวิชาจบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง

สำหรับอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้คือ ดร.ขวัญกมล ดิฐกัญจน์ ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ ดร.จิรวัฒน์ แท่นทอง ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ อาจารย์มนชนก ทองเทพ และอาจารย์อยุทธย์ อินทรประดิษฐ์