CoC-NEWSLETTER VOL.015 มอบทุนขาดแคลน ให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต มอบทุนขาดแคลน ให้แก่นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 1/2560

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 1/2560 จำนวน 14 ทุน โดยแบ่งเป็น ทุนการศึกษาละ 2,000 บาท จำนวน 4 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,500 บาท จำนวน 4 ทุน และทุนการศึกษาละ 1,000 บาท จำนวน 6 ทุน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทั้ง 14 คน จากทั้งหมด 21 คน ได้เข้าสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการผู้สัมภาษณ์ ได้แก่ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ ดร.กาญจนา ทองกลิ่น อาจารย์เลอลักษณ์ บุญล้ำ อาจารย์ธรรมรัฏฐ์ สมิตะลัมพะ และอาจารย์มนชนก ทองเทพ