CoC-NEWSLETTER VOL.016 โครงการ นุ่งห่ม ชมผ้า (พื้นเมือง)

โครงการ นุ่งห่ม ชมผ้า (พื้นเมือง)

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ผู้รับผิดชอบโครงการโดย อาจารย์มณีเนตร พวงมณี จัดโครงการ นุ่งห่ม ชมผ้า (พื้นเมือง) ให้แก่บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และตัวแทนสโมสรโรตารี่ป่าตอง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา เวทประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมร่วมโครงการในครั้งนี้

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นุ่งห่มผ้าปาเต๊ะ ด้วยตนเองให้เหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณอัจจิมา หนูคง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เทศบาลกะทู้ จ.ภูเก็ต เป็นวิทยากร