CoC-NEWSLETTER VOL.018 โครงการพี่อาสาช่วยน้องพิเศษ

โครงการพี่อาสาช่วยน้องพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต โดยนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2

เนื่องจากการอยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบันนั้น  มนุษย์จำเป็นต้องมีการพึ่งพาอาศัยและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน  และการปรับตัวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการอยู่ร่วมกันในสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กพิเศษ ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  เด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา  เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ  เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  เด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และสังคม  เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ซึ่งต้องการการยอมรับ  ความเอาใจใส่  และความรักจากครอบครัวและสังคม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต  จึงได้จัดโครงการพี่อาสาช่วยน้องพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต ขึ้น โดยนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา ได้เรียนรู้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์  อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  จะได้นำความรู้และความสามารถที่มีอยู่ไปพัฒนาสังคม  รวมทั้งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาไปช่วยกันสร้างความสุขให้กับน้อง ๆ ในวันนั้นประกอบด้วย การเลี้ยงอาหาร มอบอุปกรณ์ของเล่นที่ข่วยส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ อุปกรณ์การเรียน เช่น ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด และอื่นๆ การเล่นเกมส์กับน้อง ๆ และนำของที่ได้รับบริจาคมอบให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้น้อง ๆ ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป