CoC-NEWSLETTER VOL.022 ศูนย์ AMTEC ต้อนรับ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน

ศูนย์ AMTEC เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีแอนิเมชันและมัลติมีเดีย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดบ้านต้นรับ น้อง ๆ นักศึกษา และอาจารย์ จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงาน พร้อมทั้งนำชมห้องปฏิบัติการ Multimedia Lab , Sound Studio , Virtual Studio