ประกาศผลการประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)

ประกาศผลการประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

 

 

 

รางวัลชนะเลิศ

เงินรางวัล 6,000 พร้อมเกียรติบัตร

นางสาวพรพา สกุลซิ้ม

 

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ

เงินรางวัล 2,000 พร้อมเกียรติบัตร

นายพิฑูรย์ หิรัณย์กนกกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัล Popular Vote

เงินรางวัล 2,000 พร้อมเกียรติบัตร

นางสาวมัชฌิมา เพียรเจริญ

 

** ผู้ได้รับรางวัล ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โทรศัพท์ 076 276 471