นักศึกษา CoC คว้าเงินทุนต่อยอดผลิตภัณฑ์ 25,000 บาท จาก Startup Thailand League 2018

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
คว้าเงินทุนต่อยอดผลิตภัณฑ์ 25,000 บาท
จาก Startup Thailand League 2018 (รอบภาคใต้)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทีม REKCOL : ผลงาน “ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ” ผ่านการคัดเลือกในงาน Startup Thailand League 2018 ระดับภูมิภาค และได้รับเงินทุนต่อยอดผลิตภัณฑ์ 25,000 บาท จากทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 62 ทีม โดยสมาชิกทีม REKCOL : ผลงาน “ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ” มีสมาชิกประกอบด้วย

  1. นายทศพล เหมนะ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
  2. นายอุดม แนะแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
  3. นายเอกวรรณ์ กลับสัน สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
  4. นางสาวศศิธร ศุภรักษ์ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
  5. นายคุณากร สาลิทร สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะการบริการและการท่องเที่ยว
    อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต

ซึ่งทีมนักศึกษาทั้ง 5 คนได้เข้าร่วมแข่งขัน “Startup Thailand League 2018” รอบที่ 2 (รอบภาคใต้) เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และในรอบคัดเลือกทีม REKCOL ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2561