TCAS รอบที่ 3 ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561

โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT (สอบกุมภาพันธ์ 2561) และวิชาสามัญ 9 วิชา (สอบมีนาคม 2561)

(รอบที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกัน)

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เรียนที่ภูเก็ต) รหัส 30401 รับจำนวน 30 คน

รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
มีคะแนน PAT 73 วิศวะ ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน
ใช้คะแนนวิชาสามัญ 29 (อังกฤษ) และ 39 (คณิต 1 (วิทย์)) ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ รหัส 30501 รับจำนวน 90 คน

รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และนักเรียน ปวช.*
ใช้คะแนน 85 (GAT), วิชาสามัญ 29 (อังกฤษ) และ 39 (คณิต 1 (วิทย์)) ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ

เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 30502 รับจำนวน 90 คน

รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และนักเรียน ปวช.*
ใช้คะแนน 85 (GAT), วิชาสามัญ 29 (อังกฤษ) และ 39 (คณิต 1 (วิทย์)) ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รหัส 30505 รับจำนวน 45 คน

รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และนักเรียน ปวช.*
ใช้คะแนน 85 (GAT), วิชาสามัญ 29 (อังกฤษ) และ 39 (คณิต 1 (วิทย์)) ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ รหัส 30506 รับจำนวน 45 คน

รับนักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนศิลป์คํานวณ / คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ และ นักเรียน ปวช.*
ใช้คะแนน 85 (GAT), วิชาสามัญ 29 (อังกฤษ) และ 89 (คณิต 2 (ศิลป์)) 99 (วิทย์ (ศิลป์))ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ
*นักเรียน ปวช. ต้องสําเร็จการศึกษาหลักสูตรดังนี้

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม / บริหารธุรกิจ พณิชยการ
- ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

  1. รับสมัครทางเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net 9-19 พฤษภาคม 2561 (ทปอ.ประกาศขยายจากเดิม 13 พค เป็น 19 พค เวลา 23:59 น.) ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา (อยากเรียนกับอาจารย์ใจดี รุ่นพี่น่ารัก เลือก 30401, 30501, 30502 และ 30505 หรือ 30506 กันน้า ^^)

 

  1. ชำระเงินค่าสมัคร 9-19 พฤษภาคม 2561 (ทปอ.ประกาศขยายจากเดิม 14 พค เป็น 19 พค) ให้ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครจากเว็บไซต์ tcas.cupt.net และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร (ได้ถึงวันที่ 19 พค ตามเวลาทำการ) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ได้ถึงวันที่ 19 พค เวลา 23:59 น.) น้องๆ อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของการโอนเงิน และเก็บหลักฐานที่ได้รับคืนจากธนาคารไว้ เพื่อใช้เป็นเอกสารการเข้าสอบสัมภาษณ์นะครับ