ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018)

ขอแสดงความยินดีกับ

5730212034 นายภูมิพัฒน์ โชคตระกูลเกียรติ
5730212060 นางสาวนิภาวรรณ รอดทอง

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
The 6th ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2018)
ระหว่าง 22 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย