ทุนการศึกษา “หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย” รับสมัครนักศึกษาขอรับทุนประจำปี 2561

คุณสมบัติ

1)เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

2)สำหรับ นศ.ปี 1 จะขึ้นปี 2

3)ผลการเรียนระดับ 2.80 ขึ้นไป มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 3.0 ขึ้นไป

4)เป็นผู้ไม่ได้รับทุนอื่นๆ อยู่แล้ว

5)เป็นผู้ที่สละเวลา/ช่วยเหลือสังคม 30 ชม./ปีการศึกษา

6)เป็นผู้มีความประพฤติดี

**ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษา ปีการศึกษาละ 25,000 บาท

สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 สิงหาคม 2561

หรือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ กองกิจการนักศึกษา อาคาร 7 ชั้น 2

สามารถดาว์โหลด>>ใบสมัคร