ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
————————–————————–
สำหรับนักศึกษา 4 สาขา
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
– สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
– สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

รายละเอียดเพิ่มเติม https://sites.google.com/phuket.psu.ac.th/coc-camp-1
————————–————————–
ตารางกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ รหัส 61
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZvX7Wue_1YfWdl_TTq658GpALv4GCqL0XbHNudLoM70/edit?usp=sharing
————————–————————–

#เด็กคอม #CoC #psu #phuket #cocpsu#TCAS5