การเขียนโปรแกรมและการสร้างหุ่นยนต์เบื้องต้น

เรื่อง/Topics : การเขียนโปรแกรมและการสร้างหุ่นยนต์เบื้องต้น
วิทยากร/Lecturer : ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์, ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ และ ดร.กุลวรรธน์ เชาวนวาที 
หน่วยงานภายนอก/External agency : โรงเรียนสตรีภูเก็ต
วันที่/Date : จัด ณ วันที่ 28-29 กันยายน 2561