จัดอบรม การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Smart Phone ด้วย Thunkable

เรื่อง/Topics : Smart Phone ด้วย Thunkable
วิทยากร/Lecturer : ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ และ ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต
หน่วยงานภายนอก/External agency : โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
วันที่/Date : วันที่ 8-9 กันยายน 2561

 

 

วันที่ 8-9 กันยายนนี้ ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ให้การอบรม "การพัฒนาแอพพลิเคชันบน Smart Phone ด้วย Thunkable" แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และอาจารย์ จำนวน 120 ท่าน จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โดยมีวิทยากร 2 ท่านคือ ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ และ ดร.กรวิทย์ พฤษชัยนิมมิต

#นึกถึงการอบรม coding นึกถึง CoC
#นึกถึงการอบรมทางคอมพิวเตอร์_นึกถึงCoC