คอร์ส IoT(Internet of Things)

เรื่อง/Topics : คอร์ส IoT(Internet of Things)
วิทยากร/Lecturer : ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ , ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ และ อ.กุลวรรธน์ เชาวนวาที
หน่วยงานภายนอก/External agency : โรงเรียนสตรีภูเก็ต
วันที่/Date : วันที่ 28-29 กันยายน 2561

 

 

วันที่ 28-29 กันยายน 2561 ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์เปิดอบรมคอร์ส IoT(Internet of Things) ให้แก่นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จำนวน 72 คน 
โดยมีวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ ดร.กฤตศิลป์ ศิลานนท์ , ดร.ฐิตินันท์ เกลี้ยงสุวรรณ และ อ.กุลวรรธน์ เชาวนวาที

#นึกถึงการอบรมทางคอมพิวเตอร์_นึกถึงCoC
#อุปกรณ์ครบ-เรียนรู้ได้จริง