คอร์สอบรม “Introduction to R Programming”

เรื่อง/Topics : โครงการ "Introduction to R Programming"
วิทยากร/Lecturer : ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์
หน่วยงานภายนอก/External agency : ผู้สนใจ
วันที่/Date : วันที่ 29-30 กันยายน 2561

 

 

วันที่ 29-30 กันยายน 2561 ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ให้การอบรมโครงการ "Introduction to R Programming" สำหรับบุคลลภายนอก

โดยมีวิทยากรที่ให้การอบรม คือ ผศ.ดร.อซีส นันทอมรพงศ์

โดยการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ที่หลากหลายทั้ง R Basics, Function, Statistics, Data Visualization, Text Mining Application , Machine Learning เป็นต้น

#นึกถึงการอบรมทางคอมพิวเตอร์_นึกถึงCoC