CoC NEWS ISSUE 058 “Advanced Spreadsheet Skills”

ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2561 นี้ คุณพิชญะ บุญญานุวัตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนในหัวข้อ “Advanced Spreadsheet Skills” ให้กับบริษัทเกรท โกลฟ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อพัฒนาบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น และผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้ก่อให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น