CoC NEWS ISSUE 061 CoC และ AMTEC จัดกิจกรรม “ทำ Portfolio พร้อมลุย TCAS 1 ”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม “ทำ Portfolio พร้อมลุย TCAS 1” ณ ศูนย์เทคโนโลยี แอนิเมชั่น และ มัลติมีเดีย ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อใช้ยื่นสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2562 (TCAS62) รอบที่ 1 Portfolio โดยมีน้อง ๆ จากหลากหลายโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้