CoC NEWS ISSUE 065 CoC จัดอบรม Smart Communication การสื่อสารอย่างชาญฉลาด

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ Smart Communication การสื่อสารอย่างชาญฉลาด ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธนรัตน์ กิตยาการ (ดีเจแมน) วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร กิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร ผ่านการทำกิจกรรมกลุ่มด้วยการเรียนรู้เชิงรุก