CoC NEWS ISSUE 066 เรียนรู้การทำหนังสั้น กับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการทำหนังสั้น” ให้กับนักศึกษาในรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและการฝึกงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 โดยวิทยากร คุณสัตยพล หวังแก้ว และคุณอเลซ เฟอร์โกสัน จาก Spacebar Studio ทีม Production ผลิต MV และหนังสั้น ซึ่งได้แนะนำเทคนิค วิธีการในการนำเสนอตัวเอง หรือ ผลงานในรูปแบบคลิป หรือ หนังสั้น ตัวอย่างคลิป หรือหนังสั้นที่ดี นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสได้ฝึกการเขียน โครงเรื่องของหนังสั้นอีกด้วย