CoC NEWS ISSUE 069 CoC จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 4 ซึ่งจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวนทั้งสิ้น 54 คน โดยมีอาจารย์พัชรี เทพนิมิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กล่าวเปิดงาน แนะนำแนวทางในการเตรียมความพร้อม และชี้แจงรายละเอียดของเอกสารต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและสหกิจศึกษา