CoC NEWS ISSUE 076 CoC เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Digital University Forum ครั้งที่ 11

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ Digital University Forum ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ อาคาร 7 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในโอกาสนี้ คุณเมธินี เทพมณี ท่านเลขาธิการ ก.พ. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง HRD : e–Learning & e-Exam ตามแผนยุทธศาสตร์ และ การปฏิรูปประเทศ อีกด้วย ทั้งนี้ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงค์ รักษาการคณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ส่งมอบธงเจ้าภาพให้แก่ ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งต่อไป